Wycena przedsiębiorstw

Poznaj realną wartość aktywów
zapraszamy do współpracy

Usługa wyceny

Wycena przedsiębiorstwa to złożony proces pozwalający zobrazować rzeczywistą wartość firmy. INVEST PARTNER wykorzystuje doświadczenie nabyte przez lata współpracy ze spółkami z różnych branż, co umożliwia uwzględnienie specyfiki danej branży, a tym samym wyeksponowanie najbardziej wartościowych elementów każdej firmy. Odpowiednio przygotowana wycena firmy, może mieć kluczowe znaczenie w procesach takich jak sprzedaż spółki czy pozyskanie Inwestora.

Wycena metodą dochodową

Wartość firmy szacowana jest na podstawie wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych, generowanych przez firmę. Podstawą do dokonania takiej wyceny jest opracowanie wiarygodnych prognoz finansowych.

Zakres wykonywanych prac przy wycenie metodą dochodową obejmuje:

Przygotowanie prognoz finansowych
z dużym naciskiem na założenia dotyczące przyszłej działalności operacyjnej
Obliczenie wolnych przepływów pieniężnych
dla spółki (free cash flow to the firm) lub dla właścicieli (free cash flow to equity)
Wyznaczenie stopy dyskontowej
model CAPM lub WACC
Analizę i uwzględnienie czynników ryzyka,
które mogą mieć wpływ na końcowy rezultat wyceny
Wyznaczenie wartości kapitałów własnych
uwzględnienie zobowiązań oraz gotówki w firmie
Analiza wrażliwości wyceny
na najważniejsze zmienne w modelu
Sporządzenie raportu z wyceny
w formie oczekiwanej przez Klienta

Wycena metodą porównawczą

Szacowanie wartości firmy tą metodą polega na porównaniu podmiotu do grupy firm porównywalnych za pomocą określonych wskaźników, np.
Cena / EBITDA
Cena / zysk netto
Cena / wartość księgowa
Cena / przychody ze sprzedaży
W tym celu wykorzystuje się dostępne publicznie dane spółek porównawczych z giełdy papierów wartościowych jak również wskaźniki z rynku niepublicznego. Na rzetelność wyniku tej metody wpływa odpowiedni dobór grupy porównawczej.

Wycena metodą majątkową

Wycena firmy metodą majątkową przedstawia wartość firmy jako sumę jej majątku z wyłączeniem ciążących na niej zobowiązań.

Do metod majątkowych należą m.in.

metoda skorygowanych aktywów netto
metoda likwidacyjna
metoda odtworzeniowa
Cechą charakterystyczną metod majątkowych jest bazowanie na składnikach bilansowych, co czyni ją stosunkowo prostą, jednocześnie nieodpowiednią dla firm, których wartość może wynikać z pozycji niebilansowych, takich jak marka czy know-how.