Wycena wierzytelności

Oferta skierowana do Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych
Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych
zapraszamy do współpracy

Wycena wierzyteności

Firma INVEST PARTNER świadczy usługi wyceny aktywów niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a tym samym spełnia wszystkie wymogi stawiane zewnętrznemu podmiotowi wyceniającemu wskazane w o ustawy funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w tym art. 36a ust. 3 oraz art. 45a ust. 4 pkt 5 i 6.

Potwierdzają to pozytywne weryfikacje wstępnych i okresowych badań Due Diligence zewnętrznego podmiotu wyceniającego przeprowadzane przez AgioFunds TFI SA, Q Securities S.A. oraz BNP Paribas S.A (Departament Usług Powierniczych), z którymi INVEST PARTNER współpracuje przy wycenach aktywów niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
Dodatkowo w ramach usługi, INVEST PARTNER przygotowuje raporty dla Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz Komisji Nadzoru Finansowego, współpracuje z Depozytariuszem w ramach procesu weryfikacji wycen oraz przygotowuje raporty dla Audytorów i uczestniczy w procesie przeglądów półrocznych i badań rocznych sprawozdań finansowych Funduszy.

5 ETAPÓW PROCESU WYCENY

PORTFELI WIERZYTELNOŚCI

Analiza danych uzyskanych od Zarządzającego

Analiza i aktualizacja prognoz odzysków wycenianego pakietu wierzytelności

Analiza i aktualizacja prognozy kosztów wycenianego pakietu wierzytelności

Wyznaczenie stopy dyskontowej

Wycena pakietów wierzytelności metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)

Doświadczenie

Główny Analityk INVEST PARTNER sześć lat pracował jako Dyrektor Finansowy w jednej z największych firm windykacyjnych w Polsce (podmiot posiadający zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego, o którym mowa w art. 192 ust. 1 ustawy funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi), gdzie m.in. odpowiedzialny był za wycenę pakietów wierzytelności dla spółki matki oraz trzech Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych.
INVEST PARTNER od stycznia 2020 roku współpracuje z AgioFunds TFI SA z zakresie wyceny aktywów niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Rodzaje aktywów

w których wycenie INVEST PARTNER posiada doświadczenie